Politikat e Privatësisë

 

Mbledhja e të dhënave

Ndër llojet e të Dhënave Personale që mbledh ky Aplikacion, drejtpërsëdrejti ose nepërmjet palëve të treta, janë: Cookie, Të Dhënat e Përdorimit, emri, mbiemri, numri i telefonit dhe adresa e emailit.

Detaje të plota për secilin lloj të të dhënave personale të mbledhura jepen në seksionet e dedikuara të kësaj politike të privatësisë, ose nga tekste shpjeguese specifike të paraqitura para mbledhjes së të dhënave.

Të dhënat personale mund të sigurohen lirisht nga Përdoruesi, ose, në rast të të Dhënave të Përdorimit, të mblidhen automatikisht kur përdorni këtë Aplikacion.

Në qoftë se nuk specifikohet ndryshe, të gjitha të dhënat e kërkuara nga kjo kërkesë janë të detyrueshme. Mos deklarimi i këtyre të dhënave mund ta bëjë të pamundur ofrimin e shërbimeve nga ky Aplikacion. Në rastet kur ky Aplikacion specifikon se disa të dhëna nuk janë të detyrueshme, Përdoruesit janë të lirë të mos i komunikojnë këto të dhëna pa pasoja në disponueshmërinë ose funksionimin e Shërbimit.

Përdoruesit të cilët nuk janë të sigurt se cilat të dhëna personale janë të detyrueshme, mund të kontaktojnë pronarin për sqarime.

Çdo përdorim i Cookies – ose i mjeteve të tjera të ndjekjes – nga ky Aplikacion ose nga pronarët e shërbimeve të palëve të treta të përdorura nga kjo Aplikacion shërben për qëllimin e sigurimit të Shërbimit të kërkuar nga Përdoruesi, përveç çdo qëllimi tjetër të përshkruar në këtë dokument dhe në Politikën e Cookie, nëse është e disponueshme.

Përdoruesit mbajnë përgjegjësi për çdo të dhënë personale të marrë prej palëve të treta, botuar ose shpërndarë përmes këtij Aplikacioni, dhe konfirmojnë se kanë pëlqimin e palës së tretë për t’ia siguruar të Dhënat Pronarit.

 

Përpunimi i të dhënave

Metodat e përpunimit të të dhënave
Pronari merr masat e duhura të sigurisë për të parandaluar hyrjen e paautorizuar, zbulimin, modifikimin ose shkatërrimin e paautorizuar të të Dhënave.

Përpunimi i të dhënave kryhet duke përdorur kompjuterë dhe / ose mjete të mundësuara nga IT, duke ndjekur procedurat organizative dhe mënyrat që lidhen në mënyrë rigoroze me qëllimet e treguara. Përveç Pronarit, në disa raste, të Dhënat mund të jenë të arritshme për lloje të caktuara të personave përgjegjës, të përfshirë në funksionimin e këtij Aplikacioni (administrimi, shitjet, tregtimi, legal, administrimi i sistemit) ose palët e jashtme (ofruesit e shërbimeve teknike të palëve, transportuesit e postave, ofruesit e pritjes, kompanitë e IT-së, agjencitë e komunikimit) të emëruar nga pronari, nëse është e nevojshme, si përpunues të të dhënave. Lista e azhurnuar e këtyre palëve mund të kërkohet nga Pronari në çdo kohë.

 

Baza ligjore e përpunimit të të dhënave
Pronari mund të përpunojë të Dhënat Personale që kanë të bëjnë me Përdoruesit në rastet si më poshtë:

 • Përdoruesit kanë dhënë pëlqimin e tyre për një ose më shumë qëllime specifike. Shënim: Sipas disa legjislacioneve, Pronari mund të lejohet të përpunojë të Dhënat Personale derisa Përdoruesi të kundërshtojë një përpunim të tillë (“heqja dorë”), pa pasur nevojë të mbështetet në pëlqimin ose ndonjë prej bazave të mëposhtme ligjore. Kjo praktikë nuk zbatohet, sa herë që përpunimi i të dhënave personale i nënshtrohet ligjit Evropian për mbrojtjen e të dhënave;
  • sigurimi i të dhënave është i nevojshëm për kryerjen e një marrëveshjeje me Përdoruesin dhe / ose për ndonjë detyrim parakontraktues të saj;
  • përpunimi është i nevojshëm për respektimin e një detyrimi ligjor të cilit i nënshtrohet pronari;
  • përpunimi ka të bëjë me një detyrë që kryhet për interesin publik ose në ushtrimin e autoritetit zyrtar që i është dhënë pronarit;
  • përpunimi është i nevojshëm për interesat legjitime të Pronarit ose palëve të treta.
  Në çdo rast, Pronari zotohet të ndihmojë për të sqaruar bazën specifike ligjore që zbatohet për përpunimin, dhe veçanërisht nëse sigurimi i të dhënave personale është një kërkesë ligjore ose kontraktuale, ose një kërkesë e nevojshme për të lidhur një kontratë.

 

Vendi i përpunimit të të dhënave
Të dhënat përpunohen në zyrat operative të pronarit dhe në çdo vend tjetër ku ndodhen palët e përfshira në përpunim.
Në varësi të vendndodhjes së Përdoruesit, transferimet e të dhënave mund të përfshijnë transferimin e të Dhënave të Përdoruesit në një vend tjetër nga ai aktuali. Për të mësuar më shumë rreth vendit të përpunimit të të dhënave të transferuara, Përdoruesit mund të kontrollojnë seksionin që përmban detaje në lidhje me përpunimin e të Dhënave Personale.
Nëse zbatohen standarde të mbrojtjes më të gjera, Përdoruesit kanë gjithashtu të drejtë të mësojnë rreth bazës ligjore të transferimit të të dhënave në një vend jashtë Bashkimit Evropian ose në ndonjë organizatë ndërkombëtare të rregulluar nga e drejta ndërkombëtare publike ose e krijuar nga dy ose më shumë vende, të tilla si KB , dhe në lidhje me masat e sigurisë të marra nga pronari për të ruajtur të dhënat e tyre.
Nëse ndodh ndonjë transferim i tillë, Përdoruesit mund të mësojnë më shumë duke kontrolluar seksionet përkatëse të këtij dokumenti ose të pyesin Pronarin duke përdorur informacionin e dhënë në seksionin e kontaktit.

 

Kohëzgjatja e ruajtjes së të dhënave
Të dhënat personale do të përpunohen dhe ruhen për aq kohë sa është e nevojshme për të përmbushur qëllimin për të cilin janë mbledhur.

Prandaj:

 • Të dhënat personale të mbledhura për qëllime që lidhen me ekzekutimin e një kontrate midis Pronarit dhe Përdoruesit do të ruhen derisa kontrata të jetë në fuqi.
 • Të dhënat personale të mbledhura për qëllime të interesave legjitime të pronarit do të ruhen për aq kohë sa nevojitet për të përmbushur qëllime të tilla. Përdoruesit mund të gjejnë informacion specifik në lidhje me interesat legjitime të ndjekura nga Pronari brenda seksioneve përkatëse të këtij dokumenti ose duke kontaktuar Pronarin.
  Pronari mund të lejohet të mbajë të Dhënat Personale për një periudhë më të gjatë nese Përdoruesi ka dhënë pëlqimin për një përpunim të tillë, për sa kohë që pëlqimi i tillë nuk tërhiqet. Për më tepër, Pronari mund të jetë i detyruar të mbajë të Dhënat Personale për një periudhë më të gjatë nese kërkohet ta bëjë këtë për kryerjen e një detyrimi ligjor ose me urdhër të një autoriteti.
  Sapo të skadojë periudha e mbajtjes, të dhënat personale do të fshihen. Prandaj, e drejta për aksesimin, e drejta për fshirje, e drejta për korrigjim dhe e drejta për transportueshmëri të të dhënave nuk mund të zbatohen pas skadimit të periudhës së ruajtjes.

 

Qëllimet e përpunimit
Të dhënat në lidhje me Përdoruesin mblidhen për të lejuar Pronarin të sigurojë Shërbimet e tij, si dhe për qëllimet e mëposhtme: Analitikë, Bashkëveprim me rrjete dhe platforma të jashtme sociale, Kontaktimi i Përdoruesit dhe Ndërveprimi me platformat e mbledhjes së të dhënave dhe palët e tjera të treta.
Përdoruesit mund të gjejnë informacione të mëtejshme të hollësishme në lidhje me qëllime të tilla të përpunimit dhe në lidhje me të dhënat specifike personale të përdorura për secilin qëllim në seksionet përkatëse të këtij dokumenti.

 

 • Analitika
  Shërbimet që përmbahen në këtë pjesë mundësojnë që Pronari të monitorojë dhe analizojë trafikun në internet dhe mund të përdoren për të ndjekur sjelljen e Përdoruesit.
  Google Analytics (Google Inc.)
  Google Analytics është një shërbim i analizës në internet i siguruar nga Google Inc. (“Google”). Google përdor të dhënat e mbledhura për të ndjekur dhe ekzaminuar përdorimin e këtij aplikacioni, për të përgatitur raporte mbi aktivitetet e tij dhe për t’i ndarë ato me shërbimet e tjera të Google.
  Google mund të përdorë të dhënat e mbledhura për të kontekstualizuar dhe personalizuar reklamat e rrjetit të vet të reklamave.
  Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhëna përdorimi.
  Vendi i përpunimit: SH.B.A.– Politika e privatësisë– Përjashto.

 

 • Kontaktimi i Përdoruesit
  Formulari i kontaktit (ky aplikacion)

Duke plotësuar formularin e kontaktit me të dhënat e tyre, Përdoruesi autorizon këtë Aplikacion të përdorë këto detaje për t’iu përgjigjur kërkesave për informacion, citate ose çdo lloj kërkese tjetër siç tregohet nga titulli i formularit.
Të dhënat personale të mbledhura: adresa e email-it, emri, mbiemri dhe numri i telefonit.

 • Bashkëveprimi me platformat e mbledhjes së të dhënave dhe palët e tjera të treta
  Ky lloj shërbimi lejon përdoruesit të ndërveprojnë me platformat e mbledhjes së të dhënave ose shërbime të tjera direkt nga faqet e këtij aplikacioni me qëllim të ruajtjes dhe ripërdorimit të të dhënave.

Nëse një nga këto shërbime është i instaluar, ai mund të mbledhë të Dhënat e kërkimit dhe Përdorimit në faqet ku është instaluar, edhe nëse Përdoruesit nuk e përdorin aktivisht shërbimin.

Të drejtat e përdoruesve

Përdoruesit mund të ushtrojnë të drejta të caktuara në lidhje me të dhënat e tyre të përpunuara nga Pronari.

Përdoruesit që kanë të drejtë për standarde më të larta të mbrojtjes mund të ushtrojnë ndonjë nga të drejtat e përshkruara më poshtë. Për cdo rast, Përdoruesit mund të pyesin Pronarin për të gjetur se cilat të drejta zbatohen për ta. Në veçanti, Përdoruesit kanë të drejtë të bëjnë si më poshtë:

 • Të tërheqin pëlqimin e tyre në çdo kohë. Përdoruesit kanë të drejtë të tërheqin pëlqimin aty ku më parë kanë dhënë pëlqimin e tyre për përpunimin e të dhënave të tyre personale.
  • Të kundërshtojnë përpunimit e të dhënave. Përdoruesit kanë të drejtë të kundërshtojnë përpunimin e të dhënave të tyre nëse përpunimi kryhet mbi një bazë ligjore përveç dakordësisë. Detaje të mëtejshme jepen në seksionin e dedikuar më poshtë.
  • Të aksesojnë të dhënat e tyre. Përdoruesit kanë të drejtë të mësojnë nëse të dhënat janë duke u përpunuar nga pronari, të marrin informacione shpjeguese në lidhje me aspekte të caktuara të përpunimit dhe të marrin një kopje të të dhënave që janë duke u përpunuar.
  • Të verifikojne dhe të kërkojnë korrigjim. Përdoruesit kanë të drejtë të verifikojnë saktësinë e të dhënave të tyre dhe të kërkojnë që ato të përditësohen ose korrigjohen.
  • Të kufizojnë përpunimin e të dhënave të tyre. Përdoruesit kanë të drejtë, në rrethana të caktuara, të kufizojnë përpunimin e të dhënave të tyre. Në këtë rast, Pronari nuk do të përpunojë të dhënat e tij për ndonjë qëllim tjetër përveç ruajtjes së tyre.
  • Të fshijnë ose heqin të dhënat e tyre personale. Përdoruesit kanë të drejtë, në rrethana të caktuara, të fshijnë të Dhënave të tyre nga Pronari.
  •  marrin të dhënat e tyre dhe ti transferojnë ato te një kontrollues tjetër. Përdoruesit kanë të drejtë të marrin të dhënat e tyre në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm nga makinerite dhe, nëse është teknikisht e mundur, t’i transmetojnë ato te ndonjë kontrollues tjetër pa asnjë pengesë. Kjo dispozitë është e zbatueshme me kusht që të dhënat të përpunohen me mjete të automatizuara dhe që përpunimi të bazohet në pëlqimin e përdoruesit, në një kontratë në të cilën përdoruesi është pjesë e saj ose në detyrimet parakontraktore të saj.
  • Të bëjnë një ankesë. Përdoruesit kanë të drejtë të paraqesin një kërkesë para autoritetit të tyre kompetent për mbrojtjen e të dhënave.

Detaje rreth të drejtës për të kundërshtuar përpunimin e të dhënave

Kur të dhënat personale përpunohen për një interes publik, në ushtrimin e një autoriteti zyrtar të dhënë mbi pronarin ose për qëllime të interesave legjitime të ndjekura nga pronari, përdoruesit mund të kundërshtojnë përpunimin e tyre duke siguruar një bazë në lidhje me situatën e tyre të veçantë përse justifikojnë kundërshtimin. Përdoruesit duhet ta dinë që, megjithatë, nëse të dhënat e tyre personale përpunohen për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, ata mund të kundërshtojnë atë përpunim në çdo kohë pa dhënë ndonjë justifikim. Për të mësuar, nëse Pronari po përpunon të dhëna personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, Përdoruesit mund t’u referohen seksioneve përkatëse të këtij dokumenti.

Si ushtrohen këto të drejta
Çdo kërkesë për të ushtruar të drejtat e përdoruesit mund t’i drejtohet pronarit përmes detajeve të kontaktit të dhëna në këtë dokument. Këto kërkesa mund të ushtrohen falas dhe do të adresohen nga Pronari sa më shpejt që të jetë e mundur dhe gjithmonë brenda një muaji.

Zbatueshmëria e standardeve më të gjera të mbrojtjes
Ndërsa shumica e dispozitave të këtij dokumenti kanë të bëjnë me të gjithë Përdoruesit, disa dispozita zbatohen shprehimisht vetëm nëse përpunimi i të dhënave personale i nënshtrohet standardeve më të gjera të mbrojtjes. Standarde të tilla më të gjera të mbrojtjes zbatohen në rastet e mëposhtme:
• kryhet nga një Pronar i vendosur brenda BE-së;
• ka të bëjë me të dhënat personale të përdoruesve që janë në BE dhe ka të bëjë me ofrimin e mallrave ose shërbimeve të paguara ose të papaguara, për përdoruesit e tillë;
• ka të bëjë me të dhënat personale të përdoruesve që janë në BE dhe lejon pronarin të monitorojë sjelljen e përdoruesve të tillë që ndodhin në BE.

Informacion shtesë në lidhje me mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave

Aksion i ligjshem
Të dhënat personale të përdoruesit mund të përdoren për qëllime ligjore nga pronari në gjykatë ose në fazat që çojnë në veprime të mundshme ligjore që vijnë nga përdorimi i pahijshëm i këtij aplikacioni ose shërbimeve përkatëse. Përdoruesi deklaron të jetë i vetëdijshëm se nga Pronari mund të kërkohet të zbulojë të dhëna personale me kërkesë të autoriteteve publike.

Informacion shtesë në lidhje me të dhënat personale të përdoruesit
Përveç informacionit të përfshirë në këtë politikë të privatësisë, ky Aplikacion mund t’i sigurojë Përdoruesit informacione shtesë dhe kontekstuale në lidhje me Shërbime të veçanta ose mbledhjen dhe përpunimin e të Dhënave Personale sipas kërkesës.

Regjistrat dhe mirëmbajtja e sistemit
Për qëllime të funksionimit dhe mirëmbajtjes, ky Aplikacion dhe çdo shërbim i palës së tretë mund të mbledhë skedarë që regjistrojnë ndërveprim me këtë Aplikacion ,përdorin të dhëna të tjera Personale (të tilla si Adresa IP) për këtë qëllim.

Informacioni që nuk përmbahet në këtë politikë

Më shumë detaje në lidhje me mbledhjen ose përpunimin e të dhënave personale mund të kërkohen nga Pronari në çdo kohë. Ju lutemi shikoni informacionin e kontaktit në fillim të këtij dokumenti.

Si trajtohen kërkesat “Mos gjurmo”
Ky aplikacion nuk mbështet kërkesat “Mos gjurmo”. Për të përcaktuar nëse ndonjë nga shërbimet e palëve të treta që i respekton kërkesat e “Mos gjurmo”, lexo politikat e tyre të privatësisë.

Ndryshimet në këtë politikë të privatësisë
Pronari rezervon të drejtën për të bërë ndryshime në këtë politikë të privatësisë në çdo kohë duke u dhënë njoftim Përdoruesve të tij në këtë faqe dhe mundësisht brenda këtij Aplikacioni dhe / ose – për aq sa është e mundur teknikisht dhe ligjërisht – duke dërguar një njoftim Përdoruesve përmes çdo informacioni kontakti në dispozicion të Pronarit. Rekomandohet fuqimisht të kontrolloni këtë faqe shpesh, duke iu referuar datës së modifikimit të fundit të renditur në fund. Nëse ndryshimet ndikojnë në aktivitetet e përpunimit të kryera në bazë të pëlqimit të Përdoruesit, Pronari do të mbledhë pëlqimin e ri nga Përdoruesi, kur kërkohet.

Përkufizimet

Të dhënat personale (ose të dhënat): Çdo informacion që në mënyrë të drejtpërdrejtë, indirekte, ose në lidhje me informacione të tjera – përfshirë një numër personal të identifikimit – lejon identifikimin e një personi fizik.
Të dhënat e përdorimit: 

Informacioni i mbledhur automatikisht përmes këtij Aplikacioni (ose shërbimet e palëve të treta të përdorura në këtë Aplikacion), të cilat mund të përfshijnë: adresat IP ose emrat e domeneve të kompjuterëve të përdorur nga Përdoruesit që përdorin këtë Aplikacion, adresat URI (Identifikuesi Uniform i Burimeve), koha e kërkesës, metoda e përdorur për të paraqitur kërkesën në server, madhësia e skedarit të marrë në përgjigje, kodi numerik që tregon statusin e përgjigjes së serverit (rezultati i suksesshëm, gabimi, etj.), vendi i origjinës, tiparet e shfletuesit dhe sistemit operativ të përdorur nga Përdoruesi, detajet e ndryshme të kohës per vizitë (p.sh., koha e kaluar në secilën faqe brenda Aplikacionit) dhe detajet në lidhje me rrugën e ndjekur brenda Aplikacionit me referencë të veçantë për sekuencën dhe faqet e vizituara dhe parametrat e tjerë në lidhje me sistemin operativ të pajisjes dhe / ose mjedisin e TI të përdoruesit.
Përdorues: Individi që përdor këtë Aplikacion i cili, përveç nëse specifikohet ndryshe, përkon me Subjektin e të Dhënave.
Subjekti i të Dhënave: Personi fizik të cilit i referohen të dhënat personale.
Përpunuesi i të dhënave (ose mbikëqyrësi i të dhënave): Personi fizik ose juridik, autoriteti publik, agjencia ose organi tjetër që përpunon të dhënat personale në emër të kontrolluesit, siç përshkruhet në këtë politikë të privatësisë.
Kontrolluesi i të dhënave (ose Pronari): Personi fizik ose juridik, autoriteti publik, agjencia ose organi tjetër i cili, vetëm ose së bashku me të tjerët, përcakton qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale, duke përfshirë masat e sigurisë në lidhje me funksionimin dhe përdorimin e këtij aplikacioni. Kontrolluesi i të Dhënave, përveç nëse specifikohet ndryshe, është Pronari i këtij Aplikacioni.
Ky aplikacion: Mënyra me të cilën mblidhen dhe përpunohen të dhënat personale të përdoruesit.
Shërbimi: Shërbimi i ofruar nga ky aplikacion siç përshkruhet në termat relativë (nëse është i disponueshëm) dhe në këtë faqe / aplikacion.
Bashkimi Evropian (ose BE): Përveç nëse specifikohet ndryshe, të gjitha referencat e bëra brenda këtij dokumenti për Bashkimin Evropian përfshijnë të gjitha vendet aktuale anëtare të Bashkimit Evropian dhe Zonës Ekonomike Evropiane.