Kushtet e Përdorimit

Prezantimi
Këto Kushte Standarde të website-it të shkruara në këtë faqe do të menaxhojnë përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti. Këto Kushte do të zbatohen plotësisht dhe do të ndikojnë në përdorimin tuaj të kësaj faqeje faqeje interneti. Duke përdorur këtë website, ju bini dakort të pranoni të gjitha kushtet e shkruara këtu. Ju nuk duhet ta përdorni këtë website nëse nuk jeni dakord me ndonjë prej këtyre Kushteve Standarde të website-it Të miturit ose personat nën 18 vjeç nuk lejohen të përdorin këtë website.

Të drejtat e pronësisë intelektuale
Përpos përmbajtjes që zotëroni, sipas këtyre Kushteve, ATIS sh.p.k dhe / ose licensuesit e saj zotërojnë të gjitha të drejtat dhe materialet e pronësisë intelektuale të përfshira në këtë website. Ju jepet licencë e kufizuar vetëm për qëllime të shikimit të materialit që përmbahet në këtë website.

Kufizimet
Ju kufizoheni posaçërisht nga sa më poshtë

  • botimi i çdo materiali në website në ndonjë media tjetër;
  • shitja, licensimi dhe / ose ndryshe komercializimi i çdo materiali në website;
  • ekzekutimi publik dhe / ose shfaqja e ndonjë materiali në website;
  • përdorimi i këtij website në ndonjë mënyrë që është ose mund të jetë e dëmshme për këtë website;
  • përdorimi i këtij website në çfarëdo mënyre që ndikon në përdorimin e përdoruesit në këtë website;
  • përdorimi i këtij website në kundërshtim me ligjet dhe rregulloret në fuqi, ose në ndonjë mënyrë mund të shkaktojë dëm në website, ose ndonjë personi ose subjekti biznesi;
  • përfshirja në çdo data mining, mbledhje të të dhënave, nxjerrje të të dhënave ose ndonjë aktivitet tjetër të ngjashëm në lidhje me këtë website;
  • përdorimi i këtij website për tu përfshirë në ndonjë reklamë ose marketing.
  • Disa zona të këtij website janë të kufizuara për të qenë të aksesueshme nga ju dhe ATIS sh.p.k. mund të kufizojë më tej hyrjen tuaj në çdo zonë të këtij website, në çdo kohë, në diskrecion absolut. Çdo ID e përdoruesit dhe fjalëkalimi që mund të keni për këtë website janë konfidenciale dhe gjithashtu duhet të ruani konfidencialitetin.

Përmbajtja juaj
Në këto Kushtet Standarde të website-it, “Përmbajtja juaj” do të thotë çdo audio, tekst video, imazhe ose material tjetër që zgjidhni të shfaqni në këtë website. Duke shfaqur Përmbajtjen Tuaj, ju i jepni ATIS sh.p.k. një licencë jo-ekskluzive, të parevokueshme në të gjithë botën, të licensueshme për të përdorur, riprodhuar, përshtatur, botuar, përkthyer dhe shpërndarë atë në çdo dhe të gjitha mediat. Përmbajtja juaj duhet të jetë e juaja dhe nuk duhet të cënojë të drejtat e palëve së treta. ATIS sh.p.k. rezervon të drejtën për të hequr ndonjë gjë nga përmbajtja juaj nga ky website në çdo kohë pa njoftim.

Mungesë garancie
Ky website ofrohet “siç është”, me të gjitha defektet, dhe ATIS sh.p.k. nuk zotohet për asnjë përfaqësim ose garanci, të çdo lloji që lidhet me këtë website ose materialet e përmbajtura në këtë website. Gjithashtu, asgjë që përmbahet në këtë website nuk duhet të interpretohet si këshille.

Kufizimi i përgjegjësisë
ATIS sh.p.k., apo ndonjë nga oficerët, drejtorët dhe punonjësit e saj, nuk do të mbajnë përgjegjësi në asnjë rast për asgjë që del nga, ose në ndonjë mënyrë që lidhet me përdorimin tuaj të këtij website nëse një përgjegjësi e tillë është nën kontratë. ATIS sh.p.k., duke përfshirë zyrtarët, drejtorët dhe punonjësit e saj nuk do të mbajnë përgjegjësi për asnjë përgjegjësi indirekte, pasuese ose të veçantë në lidhje me përdorimin tuaj të këtij website.

Dëmshpërblimi
Me anë të këtij dokumenti ju dëmshpërbleni në masën më të plotë ATIS sh.p.k. nga dhe kundër çdo dhe / ose të gjitha detyrimeve, kostove, kërkesave, shkaqeve të veprimit, dëmeve dhe shpenzimeve që dalin si pasojë e shkeljen tuaj të ndonjë prej dispozitave të këtyre Kushteve.

Ndjeshmëria
Nëse ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve vlerësohet të jetë e pavlefshme sipas ndonjë ligji në fuqi, këto dispozita do të fshihen pa prekur dispozitat e mbetura këtu.

Ndryshimi i termave
ATIS sh.p.k. ka të drejtë të rishikojë këto Kushte në çdo kohë kur e gjykon të arsyeshme, dhe duke përdorur këtë website pritet t’i rishikoni këto Kushte rregullisht.

Vendosja e detyrave
ATIS sh.p.k. lejohet të caktojë, transferojë dhe nënkontraktojë të drejtat dhe / ose detyrimet e tij sipas këtyre Kushteve pa asnjë njoftim. Sidoqoftë, nuk ju lejohet të caktoni, transferoni ose nënkontraktoni ndonjë nga të drejtat dhe / ose detyrimet tuaja sipas këtyre Kushteve.

Marrëveshja e plotë
Këto Kushte përbëjnë të gjithë marrëveshjen midis ATIS sh.p.k. dhe jush, në lidhje me përdorimin tuaj të këtij website, dhe zëvendëson të gjitha marrëveshjet e mëparshme.