Shërbime Digital Marketing

Një fushatë e suksesshme marketing-u dixhital, kërkon një planifikim të kujdesshëm. Konsulentët tanë marrin kohën e mjaftueshme për të kuptuar plotësisht biznesin dhe objektivat tuaj. Sepse, kur ne dimë ku ju doni të arrini, mund t’ju ndihmojmë për të përmbushur objektivat tuaj. Një strategji e qartë marketing-u dixhital, do ti kushtojë vëmëndje dhe do t’i japë rezultate efektive, në aspektin e kostove, biznesit tuaj online. Ne përdorim hulumtimin e tregut si dhe analizën e konkurentëve për të planifikuar dhe zbatuar një strategji efikase për marketing-un dixhital.

.

Search Engine Optimization

1

Ekipi ynë i ekspertëve, bën kërkime, analizon dhe vlerëson faqen tuaj të internetit për të vendosur një pikë referimi mbi pozicionimin aktual, me qëllim realizimin e një plani të detajuar për çka shërben për të arritur një shikueshmëri maksimale në motorat e kërkimit.

Social Media Marketing

2

Mediat sociale po bëhen gjithnjë e më të rëndësishme për bizneset dhe pikërisht për këtë, ekziston mundësia për të dëgjuar dhe bashkëvepruar me klientët tuaj.

Shërbime Pay Per Click (PPC)

3

Publiciteti Pay per click (PPC), në qoftë se menaxhohet në mënyrën e duhur, është një nga metodat më të mira të marketing-ut online, e disponueshme për bizneset që kanë ose jo faqe interneti.

Email Marketing

4

Email marketing është një nga strategjitë e marketing-ut dixhital  më efikase në aspektin e kostove. Email marketing duhet të jetë një pjesë thelbësore e mix-it të marketing-ut dixhital. Kjo e fundit mund të përdoret për të tërhequr dhe mbajtur klientët.

Konsulencë marketingu online

5

Një fushatë e suksesshme marketing-u dixhital, kërkon një planifikim të kujdesshëm. Konsulentët tanë angazhohen për të kuptuar plotësisht nevojat dhe objektivat e kompanisë tuaj.

Konvertimi i faqes së internetit

6

Ne kemi një ekip konsulentësh për marketing-un dixhital dhe web designer, të cilët janë ekspert shqyrtimi dhe analize të performancës së faqes tuaj të internetit si edhe në sigurimin e raporteve të hollësishme.